Vid reklamation och tvist

Reklamation hos Litabygg, Lita bygg

En beställare som konsument har inte alltid rätt att bli nöjd, även om vi utfört tjänsten fackmannamässigt. Bedömningen får göras utifrån en s.k. "objektiv måttstock" där normen är det resultat som kan krävas av en normal kunnig, skicklig och seriös arbetande fackman inom branschen. Men vad gör man som konsument om man ändå är missnöjd?


Det absolut första man bör göra är att kontakta den vederbörande arbetsledaren hos oss, så fort man börjar misstänka ett missförhållande eller att ett fel har begåtts, eller att felet är på väg att begås. Det är bara en rekommendation, men det gynnar både beställaren och oss att utreda/rätta till en eventuell felaktighet så snart som möjligt. Vid arbetets avslut är det viktigt att beställaren finner tid att göra en utförlig inspektion av tjänsten samma dag som arbetet avslutas. Även här vill vi uppmana beställaren att kontakta den vederbörande arbetsledaren snarast möjligt, om ett fel skulle upptäckas.


Om en felaktighet upptäcks senare så vill vi helst att reklamationen sker skriftligt. Detta hjälper inte bara pappersadministrationen kring felet utan också guidar arbetsledaren i vad som ska åtgärdas. Ta hänsyn till att det inte alltid är samma arbetsledare som rättar till felaktigheterna, därför är det viktigt med en skriftlig reklamation.Vad händer om vi anser att reklamationen är obefogad?


Det händer mycket sällan, för att vi alltid är omfattande med våra kunder och vårdar förhållandena på bästa möjliga sätt, men ibland så uppstår ändå tvister.


Skulle en tvist uppstå vänder man sig som konsument antingen till en konsumentvägledare i sin kommun, eller direkt till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Konsumentvägledaren kommer att ge råd och vägledning, och hjälper även till med att göra en anmälan till ARN. ARN gör sin bedömning utefter vad båda parterna har anfört i fallet, genom att låta sina jurister och experter med fackkunskaper granska ärendet. Både konsumentvägledaren och ARN är skattefinansierade institutioner och kostar således inte något för vare sig konsumenten eller hantverkaren.


Trots att ARN:s utslag är en rekommendation är det ett mycket tungt vägande beslut om ärendet hamnar i tingsrätten. Beslutet går inte heller att överklaga såvida inte faktafel förekommit i ärendet. Med andra ord, kommer vi att göra vårt bästa för att rätta oss efter ARN:s beslut, i fall en tvist skulle uppstå.

Allmänt om reklamationsregler

Reklamation vid fel och dröjsmål
17 § 1 st. Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig, skall han underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Underrättelse som sker inom två månader efter det att konsumenten märkt felet skall alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamation får dock inte ske senare än tre år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio år efter
det att uppdraget avslutades, såvida inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse.


26 § 1 st. Har uppdraget avslutats, får konsumenten häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat näringsidkaren om att han vill åberopa dröjsmålet (reklamation).

Besiktning
Har avtal träffats om slutbesiktning skall entreprenören underrätta beställaren om när sådan besiktning kan ske.
Beställaren eller entreprenören får begära
- garantibesiktning om garantitid har avtalats, garantibesiktningen hålls före garantitidens utgång,
- efterbesiktning av arbete som utförts för att avhjälpa fel.
Beställaren utser en opartisk besiktningsman som i god tid kallar parterna till besiktning.
Beställaren står kostnaden för slutbesiktning och garantibesiktning. Kostnaden för efterbesiktning betalas av entreprenören om fel kvarstår och i annat fall av beställaren.
Besiktningsmannen skall upprätta ett utlåtande över en utförd besiktning.

 

Skadestånd
I enlighet med förutsättningarna i konsumenttjänstlagen har beställaren rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som orsakats honom genom fel eller dröjsmål. Entreprenören skall också, under de förutsättningar som anges i konsumenttjänstlagen, ersätta skada på beställarens egendom, som inträffat då egendomen varit under entreprenörens kontroll. Skadestånd omfattar dock inte ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Beställaren skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan.
Personskador regleras inte av dessa bestämmelser.

 

Tvist
Tvist avgörs av allmän domstol. Beställaren kan få rådgivning av kommunens konsumentvägledare och även få vissa tvister prövade av Allmänna reklamationsnämnden.